• Wpisów: 16376
  • Średnio co: 6 godzin
  • Ostatni wpis: 2 lata temu, 21:30
  • Licznik odwiedzin: 1 120 268 / 4753 dni
 
nortus
 

Eutanazja: Teoria. I jak jest gdzie indziej?

Eutanazja (lub euthanazja, od gr.  euthanasia -"dobra śmierć")-zadanie śmierci osobie nieuleczal-nie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień. Eutanazja jest pojęciem przede wszystkim z dziedziny etyki (zwłaszcza bioetyki) i prawa.

Podział
Eutanazja jest dzielona na bierną określaną jako ortotanazja i czynną jako zabójstwo z litości. Eutanazją również mylnie bywała nazywana ekstermi-nacją osób niepełnosprawnych przez nazistów podczas II wojny światowej.

Dopuszczalność eutanazji jest trudnym zagadnieniem
etycznym. Ma ona zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Konflikt racji bierze się z różnych
systemów wartości, jakimi kierują się obie strony sporu.
Przeciwnicy eutanazji uważają życie za święty dar od Boga (głównie przeciwnicy eutanazji czynnej) albo uznają je za najwyższą wartość. Zwolennicy natomiast twierdzą, iż ważniejsze są uszanowanie woli chorego, uchronienie go od cierpień oraz
jego prawo do zachowania godności w rozumieniu, jakie on przyjmuje.


Uregulowania prawne na świecie

mapa: Eutanazja na świecie, zielony- eutanazja jest legalna, jasnozielony- planowana legalizacja i pomarańczowy- eutanazja była dawniej legalna.
Eutanazja jest obecnie zalegalizowana w Holandii (2002), Belgii,Luksemburgu(w tym chorych dzieci), Albanii, Japonii i amerykańskich stanach Texas i
Oregon, a do niedawna także w australijskim Terytorium Północnym (Sąd australijski orzekł, że ta kwestia należy do spraw wyłącznie federalnych i
uchylił legalność eutanazji).

Szczególna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie można przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć
samodzielnie.

W pozostałych krajach eutanazja jest niedozwolona i karana jak zwykłe zabójstwo lub w sposób łagodniejszy.

W Holandii prawo zezwala na eutanazję tylko wówczas, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a.. cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia, przy czym nie ma szans na polepszenie się kondycji chorego
b.. żądanie przez pacjenta eutanazji musi być dobrowolne i powinno utrzymywać się przez z góry określony czas, nie może być spełnione, jeżeli
osoba jest pod wpływem narkotyków, cierpi na zaburzenia psychiczne lub pozostaje pod wpływem innych osób
c.. pacjent musi mieć pełną świadomość swojego stanu zdrowia, rokowań i przysługujących mu praw
d.. konieczna jest konsultacja z co najmniej jednym niezależnym lekarzem,który musi potwierdzić stan zdrowia pacjenta i przesłanki, o których mowa powyżej
e.. eutanazja musi być dokonana w medycznie odpowiedni sposób przez lekarza lub pacjenta w obecności lekarza
f.. pacjent musi mieć co najmniej 12 lat (pacjenci w wieku od 12 do 16 lat muszą otrzymać zgodę rodziców).

Ustawodawstwo holenderskie uznaje ważność pisemnego oświadczenia woli pacjenta. Oświadczenie takie może być użyte, kiedy pacjent znajdzie się w śpiączce lub w innym stanie, który uniemożliwia wyrażenie zgody na eutanazję.

Eutanazja w Luksemburgu
W Luksemburgu 20 lutego 2008 roku parlament Luksemburga przyjął większością 30 z 59 możliwych głosów ustawę legalizującą skracanie życia osobom ciężko chorym na żądanie. Aby wejść w życie musi być ona przyjęta jeszcze w drugim czytaniu. Ustawa została silnie skrytykowana przez Kościół katolicki (mający duży wpływ na społeczeństwo luksemburskie), większą część środowisk
medycznych i rządzącą Partię Chrześcijansko-Społeczną. Zgodnie z projektem decyzję o eutanazji może podjąć wyłącznie pacjent pod warunkiem że jest ciężko i nieuleczalnie chory. Decyzję o eutanazji można będzie podjąć m.in.
spisując testament.


Eutanazja w Belgii
W Belgii parlament Belgii przyjął ustawę legali-zującą eutanazję we wrześniu 2002r. Ustawodawstwo ustanowiło skomplikowany system ubiegania się o
eutanazję, co jest często krytykowane jako biurokracja śmierci.


Eutanazja w Albanii
Albania była pierwszym krajem Europy który zale-galizował eutanazję - miało to miejsce w 1999r na mocy poprawki do ustawy o prawach osób nieuleczal-nie chorych. Legalizuje ona każda formę czynnej eutanazji za zgodą pacjenta. Eutanazja bierna jest dopuszczalna po otrzymaniu zgody trzech
członków rodziny osoby chorej. Albańskie ustawo-dawstwo w dziedzinie eutanazji jest krytykowana przez Kościół katolicki i część środowisk
pro-life.Norwegia
Stowarzyszenie "Prawo do godnej śmierci" działą od 1977 r. Opracowuje ono zasady dla legalizacji
eutanazji dla nieuleczalnie chorych w końcowym etapie, będących z wielkim cierpieniem i mających zapewnioną możliwość uzyskania pomocy do końca życia.Istnieją plany wprowadzenia eutanazji w Norwegii w ciągu 3-5 lat. A prawdopodobnie w ślad pójdzie i Szwecja, gdyż te kraje wzajemnie
dostosowywują swoje przepisy.


Uregulowania prawne w Polsce
Eutanazja czynna w Polsce jest zabroniona; traktuje się ją jak rodzaj zabójstwa karanego w łagodniejszy sposób. Osoba jej dokonująca jest obecnie zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wyjątkowo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Warunkiem łagodniejszej odpowiedzialności jest, aby pokrzywdzony zażądał pozbawienia go życia, zaś dokonujący eutanazji -
działał pod wpływem współczucia dla niego. Przepis art. 150 kodeksu karnego, który określa przestępstwo zabójstwa eutanatycznego nie wymaga natomiast wprost, aby osoba żądająca go była śmiertelne chora, jednak wymóg taki wprowadza orzecznictwo. Specyficznym typem przestępstwa związanego z szeroko pojętą eutanazją jest pomoc do samobójstwa (art. 151 kodeksu karnego), który
obejmuje także tzw. eutanatyczną pomoc do samobójstwa, czyli ułatwienie osobie śmiertelnie chorej zamachu samobójczego.


Eutanazja w doktrynach religijnych

Judaizm
Żydowskie prawo odrzuca wszelkie środki, które zmierzają do skrócenia ludzkiego życia. Mimo to dyskutuje się nad pewnymi wyjątkami, np.: gdy
ludzie są nieuleczalnie chorzy i dzięki eutanazji można by uniknąć nadmiernych cierpień. Midrasz nawiązuje do historii króla Saula, który rzucił się na swój miecz, aby uniknąć tortur. Średniowieczne autorytety debatowały nad kwestią, czy dozwolona jest modlitwa o szybką śmierć
nieuleczalnie chorego. Modlitwę taką ocenia się zasadniczo pozytywnie, ale zakazuje się bezpośredniej pomocy w umieraniu.

Współczesne autorytety rabinackie zezwalają na podawanie środków uśmierzających ból, chociaż w znacznym stopniu skracają one życie śmiertelnie choremu. Zakazują jednak iniekcji czy podawania środków, które przyspieszają śmierć. Tak samo odrzucają medyczne interwencje, które sztucznie przedłużają życie.


Chrześcijaństwo
Etyka katolicka stanowczo odrzuca eutanazję bezpośrednią (m.in. w KKK 2277 czytamy: "Eutanazja
bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków polega na położeniu kresu życiu osób upośledzo-nych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna.").

W 1995 papież Jan Paweł II w swojej encyklice
"Evangelium Vitae" ponownie odrzucił eutanazję bezpośrednią, lecz oddzielił od niej decyzję o rezygnacji z "uporczywej terapii" ("pewne zabiegi medyczne, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego
chorego i dla jego rodziny"). Taką DECYZJĘ O ZAPRZESTANIU  UCIĄŻLIWEJ TERAPII, PAPIEŻ WYRAŹNIE ODDZIELIŁ OD EUTANAZJI I SAMOBÓJSTWA.

Analogiczne rozważania podejmuje się w ramach etyki prawosławnej i protestanckiej.


Islam
Na Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Medycyny Muzułmańskiej (Kuwejt, 1981) zostały potępione samobójstwo i eutanazja. Zgromadzenie to
opowiedziało się także za rezygnacją z METOD SZTUCZNEGO PRZEDŁUŻANIA ŻYCIA.


Buddyzm
Buddyzm nie aprobuje eutanazji ze względu na swą naukę o karmanie ani też z punktu widzenia psychologii. Zły karman, który warunkuje cierpienia człowieka (chorego), powinien tak długo trwać, dopóki się nie wyczerpie i nie przestanie wpływać na kolejne narodziny. Jeśli się przerwie cierpienie, zacznie się ono na nowo w kolejnym wcieleniu, aż do wyczerpania. Jeśli się
jednak zniesie cierpienie jako rezultat złego, negatywnego karmana, można się ponownie odrodzić w lepszej egzystencji.

Buddyjska psychologia wychodzi z faktu, że także śmierć zadana ze współczucia przepełniona jest nienawiścią i negatywnymi uczuciami do cierpień pacjenta. Nawet jeśli pierwotnym motywem jest uśmierzenie chwilowego cierpienia, dobra intencja przeobraża się w momencie decyzji w działanie nacechowane odrazą. Chociaż lekarz sądzi, że uśmierca z litości, to jednak w rzeczywistości działa z odrazy do cierpienia. Tym samym wzbudza
on dla siebie i dla swego pacjenta negatywną energię karmiczną.

Lekarze buddyjscy dyskutują również na temat dokładnego momentu śmierci, tj. kiedy można wyłączyć aparaturę, która jedynie sztucznie przedłuża życie, gdy tymczasem jest ona potrzebna innym pacjentom. Bardzo ważne jest w tym
kontekście pojęcie prany (prana - tchnienie życia). Pojawia się ono już w upaniszadach i oznacza "siłę życiową" człowieka, tkwiącą w sercu. Gdy zaniknie, lekarzowi wolno zaniechać swych wysiłków.


Hinduizm
Eutanazja jest postrzegana jako śmierć z wyboru i aprobowana jako ucieczka od przywiązania do własnego "ja",które cierpi(np.z powodu starości); daje możliwość uwolnienia się od niewygodnej formy życia i przejścia do następnego życia (reinkarnacja). Ci, którzy podejmują decyzję samobójczą,jak i ci, dokonują eutanazji, winni się uwolnić od złych zamierzeń,namiętności i egoizmu.

Nie możesz dodać komentarza.